درحال بارگذاری ball

اهمیت خودکفایی کشورها در تأمین محصولات دارویی مشتق از پلاسما

براساس بررسی های انجام شده توسط انجمن جهانی پروتئین های درمانی پلاسما، حدود 38 درصد از پلاسمای مورد نیاز جهت تولید داروی 300.000 بیمار مبتلا به بیماری های نادر اتحادیه اروپا که به محصولات دارویی مشتق از پلاسما متکی هستند از کشور آمریکا تأمین می گردد، این اتکا در طول همه گیری کوید 19، زمانی که اهدای پلاسما به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود برجسته شد.

پیرو اظهارات انجمن پروتئین های درمانی پلاسما اروپا، همزیستی بین بخش دولتی و خصوصی برای اطمینان از دسترسی مطمئن بیماران به درمان های حاصل از پلاسما بسیار مهم است. در حال حاضر کشورهایی که اجازه جمع آوری به بخش خصوصی را می دهند 44 درصد از کل حجم پلاسمای مورد نیاز اتحادیه اروپا را جمع آوری می کنند.

آخرین اخبار ما