درحال بارگذاری ball

آلبیومین®(5% و 20%)

داروهای مراقبت ویژه

آلبومین انسانی، محلول برای انفوزیون

آلبیومین محلولی برای انفوزیون داخل وریدی است. 

آلبیومین برای حفظ و نگهداری حجم خون درگردش، جائي كه حجم خون کم باشد و استفاده از یک کلوئید مانند آلبومین مورد نیاز است، بکار می رود.

آلبیومین 5%:

هر ویال 250 میلی لیتری محلول محتوی 5/12 گرم پروتئین پلاسمای انسانی است که از این مقدار حداقل 96% آن آلبومین انسانی است.

مصرف داخل وریدی، محلول بطور مستقيم از راه داخل وريدي تجويز می شود.

آلبیومین 20%:

هر ویال 50 میلی لیتری محلول محتوی 10 گرم پروتئین پلاسمای انسانی است که از این مقدار حداقل 96% آن آلبومین انسانی است.

مصرف داخل وریدی،محلول مي تواند بطور مستقيم از راه داخل وريدي تجويز شده و يا در یک محلول ایزوتونیک (مانند کلرید سديم 0/9 %  ) رقیق شود.

در دمای بالاتر از 25 درجه سانتیگراد نگهداری نکنید، از یخ زدگی محافظت نمایید.

featured_medium