درحال بارگذاری ball

هماکتین®(250، 500، 1000 واحدی)

فاکتورهای انعقادی

هماکتین کمپلکس طبیعی فاکتور 8 به همراه فاکتور فون ویلبراند

هماکتین کمپلکس طبیعی فاکتور 8 انعقادی از منشا پلاسمای خونی است که برای درمان بیماران مبتلا به هموفیلی نوع A استفاده میشود.

هماکتین جهت استفاده داخل وریدی و در سه اندازه تجاری عرضه میگردد:
250 واحدی (واحد بین المللی) با 5 میلی لیتر حلال (50 واحد در میلی لیتر)
500 واحدی (واحد بین المللی) با 5 میلی لیتر حلال (100 واحد در میلی لیتر)
1000 واحدی (واحد بین المللی) با 5 میلی لیتر حلال (1000 واحد در میلی لیتر)


در دمای کمنر از 25 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

featured_medium