loading ball
(P.J.S)

این پرسش نامه به منظور بررسی رویکرد شما برای درمان بیماری حساسیت به پروتئین گاوی، و یا ” آلرژی به پروتئین شیر گاو” طراحی شده است. از اینکه وقت ارزشمند خود را برای پاسخدهی به این پرسش نامه اختصاص می دهید، بسیار سپاسگزاریم
تمامی پاسخ های شما به این پرسشنامه بدون ذکر نام و مشخصات  شما نزد ما محرمانه باقی خواهد ماند